Spôsob výchovy v čínskych bojových umeniach

Výchova žiaka v starých systémoch čínskych bojových umení prebieha v dvoch rovinách:

  1. morálne zásady 武德 wǔdé
  2. bojové zručnosti 武功 wǔgōng

Cieľ výcviku = 功夫 gōngfū

Cieľom je v prvom rade výchova morálne zdatného, spoločensky dobre učleneného človeka. Bojové zručnosti sú dôležité, ale nie prvoradé. To však neznamená, že by žiak po určitom čase venovanom výcviku, nemal porovnateľné bojové alebo zdravotné výsledky ako žiaci iných škôl bojových umení. Ak to tak nie je, je potrebné sa zamyslieť, kde je chyba. Najvyšší cieľ je vydobiť zo seba to najlepšie, prepodstatniť celú bytosť v zmysle morálnych zásad (v systéme Wujiquan až po dosiahnutie stavu “wuji” – prázdna). Jednou z metód je aj práca s telom a hlavne内功 neigong - vnútorná práca, ktorá je osou celého tréningu a bez ktorej sa nedá dosiahnuť vysoký stupeň majstrovstva, v zmysle ako bojovom, tak duchovnom.

功夫 gōngfū - zručnosť nadobudnutá dlhodobým úsilím

功(gong) = 工(gong) + 力(li) zručnosť = práca + úsilie

夫 fū - kultivovaný človek

Doslova úsilím získané zručnosti a návyky (bojové zručnosti aj morálne cnosti), ktoré sa človeku dostanú až do mäsa a krvi a stanú sa jeho prirodzenosťou. Človek z vlastnej vôle aktívne a vedome pretvára sám seba.

1. 武德 wǔdé

cnosti bojovníka /morálne zásady

Kto neprejaví silný morálny charakter dostane sa len k povrchným a ohraničeným bojovým zručnostiam a nikdy nepochopí podstatu bojových umení.

2. 武功 wǔgōng

bojové zručnosti

Slúžia na to, aby človek v napätých životných situáciách nemal strach konať morálne správne (napr. ochrana rodiny či zastať sa niekoho, keď mu ubližujú), ale aj v situácii, keď okolie človeka tlačí do nesprávneho konania, (napr. u mladých ľudí, keď ich "kamaráti" tlačia k pitiu, drogám a pod., netreba podľahnúť strachu z nezapadnutia do partie, ale hľadať oporu v morálnych cnostiach a pravých priateľoch). Najťažší boj však zvádza každý sám so sebou.

Pozrime sa bližšie na jednotlivé vybrané pojmy.

武德 wǔdé

cnosti bojovníka / morálny kódex

武 wǔ - vojenstvo, všetko, čo súvisí s bojom. 止 zhi - zastaviť 戈 ge - halapartňa Zastaviť halapartňu môže znamenať prestať bojovať (v zmysle najvyššieho cieľa), ale tiež to môže znamenať vedieť sa ubrániť, čiže zastaviť zbraň, ktorou na nás útočia.

德 dé - cnosti, doslova nasledovať pravé srdce, tiež charakter, dobrosrdečnosť, šťastie. Teda mať charakter, byť "rovným" (v spoločnosti aj v súkromí sa správať tak, aby nebolo potrebné čokoľvek skrývať), dobroprajným a šťastným človekom.

武德 morálne zásady wude v systéme Wujiquan

1. 尊 zūn

úcta, úcta k učiteľovi, k spolužiakom a ku všetkým bytostiam

Ten kto si ctí iných, ctí si aj samého seba. Úcta je schopnosť vidieť svet očami druhého človeka a žiť spolu v súlade aj napriek odlišnostiam

2. 忍 rěn

trpezlivosť, sebaovládanie, znášať niečo

znak sa skladá s častí ostrie noža a srdce, teda doslova srdce na hrane, na ostrí. Pravá trpezlivosť a pravé sebaovládanie sa prejaví v hraničných situáciách.

3. 正 zhèng

spravodlivosť, správny, rovný - opak 歪 wai pokrivený, doslova nie rovný

Byť spravodlivý znamená riadiť sa morálnymi zásadami aj v situáciách, keď je to ťažké a nevýhodné. Práve v takýchto situáciách musíme zostať rovný a nepokriviť svoje zásady kvôli nášmu strachu alebo pohodliu.

4. 情 qíng

cit, súcit, láska

Táto cnosť odkazuje na kultiváciu vlatných citov(emócií), tak aby sa z nás stal láskavý a súcitný človekom, ktorý v prípade potreby vie zastaviť toho, kto chce ublížiť nám samím alebo druhým a to bez toho, aby to bolo doprevádzané nenávisťou alebo hnevom.

5. 善 shàn

dobro, čestnosť, nesebeckosť

Konanie dobra je prspešné pre konajúceho ak za to nič neočakáva a ani tomu neprikladá žiadny význam. Stať sa nesebeckým, znamená pomáhať, dávať a robiť dobro spontánne a prirodzene, čo je prejavom porozumenia jednoty všetkého. Túžba niekomu ublížiť na druhej strane, je ako hodiť niekomu rozžeravený kameň do tváre,síce druhému ublížite, ale aj sami sa spálite.

6. 除 hú

nepripútanosť, odstránenie zlých vlastností a návykov - sem patria rôzne závislosti, či už na drogách ako alkohol, cigarety atď., ale aj charakterové vady napr.

Lenivosť, závisť a podobne. Je dôležité zbaviť sa lenivosti, aby žiak mohol napredovať. Človek by sa mal snažiť odstrániť zlé vlastnosti a pretransformovať ich na dobré a to definitívne, bez ponechania si nejakých “skrytých” negatív a "zadných dvierok". Teda postupne prestáva reagovať na vžitú reflexnú činnosť mysle a zmyslov a snaží sa nevracať k starým vzorcom správania. Tj. bojuje o udržanie a upevnenie najlepšieho duševného stavu, ktorý zdieľa s telom.

Najprv si teda musíme uvedomiť, v akom stave sa nachádzame, potom vedome pracovať na jeho zmene a neskôr udržaní dosiahnutého až pokým sa to nestane človekovou prirodzenosťou. Nad všetkými týmito zásadami stojí uvedomenie si celej bytosti, dobrá nálada a optimizmus ako zvolený duševný stav a bdelosť. Dobré duševné stavy (pocity šťastia, radostivosti atď.) sa zdieľajú s telom prostredníctvom uvedomovania celej bytosti. Toto by sa malo diať počas cvičenia bojových umení aj v bežnom živote. Tj. v stave radostivosti začať s uvedomením najprv tela. Potom sa postupne pričleňujú pocity, myseľ, duševné stavy až je vedomím obsiahnutá a poznaná celá bytosť so všetkými jej zložkami. Pracovať by sa malo tak, aby sa človek duševne ukľudnil, psychicky ustálil, rozpustil napätia, energiu negatívnych vlastností pretransformoval v zmysle morálnych zásad výsledkom čoho by malo byť zharmonizovanie celého seba. Najvyšším cieľom je dosiahnutie pôvodného stavu „wuji“ – prázdna